Du học Trung Quốc – Hành trang du học – Trước khi lên đường